Teijon Alueen Kyläyhdistyksen säännöt

Teijon Alueen Kyläyhdistyksen säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 2.12.1997. Sääntöjä päivitettiin keväällä 2011. Päivityksessä keskeistä oli täydentää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintamuotoja (2. §) laajentuneen toiminnan mukaiseksi. Lisäksi muutettiin jäsenyysperusteita (3. §): varsinaiseksi jäseneksi pääsee nyt myös sellainen vapaa-ajan asukas, joka omistaa asunnon alueella.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teijon Alueen Kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Salon kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Teijon alueen, joka koostuu Kirjakkalan, Mathildedalin, Mutaisten ja Teijon kylistä, kaikinpuolinen kehittäminen ja asukkaiden asumisviihtyvyyden lisääminen sekä heidän näkemystensä esiintuominen aluetta koskevista asioista päätettäessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii Teijon alueen asukkaiden yhteistyön käynnistäjänä ja rakentajana pitämällä kokouksia ja yhteisiä tapahtumapäiviä
 • toimii nykyisten palvelujen säilyttämiseksi ja palvelutason edelleen kehittämiseksi
 • huolehtii osaltaan asukkaille tärkeiden alueiden viihtyvyyden ja siisteyden säilymisestä järjestämällä talkoita ja muuta vastaavaa yhteistä toimintaa
 • on yhteistoiminnassa muiden alueen järjestöjen kanssa
 • tekee esityksiä ja aloitteita Salon kaupungille ja muille päättäjille Teijon aluetta koskevissa asioissa
 • tukee alueen koulutoimintaa sekä kunnallista tai rekisteröityjen yhdistysten harjoittamaa päiväkotien toimintaa
 • pitää yllä kyläsaunaa
 • osallistuu alueen myyjäisiin ja vastaaviin tapahtumiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia, juhlia ja talkoita
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
3 § Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Teijon alueella vakituisesti asuva tai alueella asunnon omistava, yli 15-vuotias yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet voivat käyttää puheoikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Kannatusjäsenet maksavat kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kyläkokous. Varsinaisilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 13 jäsentä, joiden tulisi mahdollisimman tasapuolisesti edustaa Teijon alueen väestöä iän, sukupuolen ja alueellisen jakauman perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan.

Hallituksen toimikausi on kyläkokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Kyläkokous

Yhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous, josta käytetään nimeä Kyläkokous. Kyläkokous on pidettävä ennen huhtikuun loppua. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kyläkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/20 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksista on tiedotettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää julkaistavalla lehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Hänen tulee antaa tarkastuskertomus hallitukselle 15. maaliskuuta mennessä.

9 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin. Nimenkirjoitusoikeus voidaan hallituksen päätöksellä antaa myös jollekin muulle kuin virallisille nimenkirjoittajille.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Teijon alueen kehittämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.